Voorwaarden

Dienstverleningsdocument RDWdata.nl

www.RDWdata.nl  (hierna: ‘RDW data’), RDW data  is niet gelieerd aan het RDW en is geen juridisch adviseur.

Informatie is opvraagbaar via het gebruiksvriendelijke platform RDWdata.nl. Na het invullen van een zoekopdracht worden de beschikbare producten weergegeven en kan er een selectie gemaakt worden van de gewenste informatie. Naast de gegevens van het RDW maakt RDWdata ook gebruik van gegevens van andere bedrijven en publieke instellingen zoals CBS, Carspotter en ABZ. De verschillende  data worden door RDW data bewerkt, verrijkt en  vertaald naar gebruiksvriendelijke rapporten,  die u  bijvoorbeeld kunt gebruiken voor het bepalen van de waarde van een auto of de geschiedenis en de gegevens van de auto.

Een van de voordelen van RDW data is het gebruik van meerdere koppelingen  met diverse bronnen van automotive informatie (onder andere met het RDW) waardoor alle informatie op één plaats overzichtelijk te vinden is. Door de gebruiksvriendelijke website zijn de rapporten binnen een paar simpele stappen in uw bezit.  Bij vragen of onduidelijkheden heeft RDW data een helpdesk.

RDW data baseert zich bij het verschaffen van gegevens en  bij  het uitbrengen van rapportages op informatie uit voor ieder toegankelijke bronnen van de Gegevensverstrekkers.  De juistheid van deze informatie kan door RDW data niet  worden gecontroleerd. RDW data verschaft geen juridische adviezen.  Waardebepalingen zijn indicatief, immers de waarde van een auto hangt niet alleen af van de ouderdom maar is ook afhankelijk van de staat van onderhoud, gereden kilometers, interieur en exterieur. De uiteindelijke waarde van de auto zal afhangen van verschillende factoren zoals vraag en aanbod en algemene staat van onderhoud. RDW data adviseert u dan ook uitdrukkelijk om bij voorgenomen koop of verkoop de diensten van een expert in te schakelen. Een waardebepaling uitgebracht door tussenkomst van de website van RDW data is uitdrukkelijk geen aanbod door RDW data.

Het staat u vrij om het geleverde naar eigen inzicht, keuze en goeddunken en rekening houdend met de specifieke eigenschappen van het geleverde  en de omstandigheden van het concrete geval te gebruiken. RDW data heeft geen verdere invloed op of bemoeienis met deze eigen keuzes en inzichten en op de gevolgen daarvan. RDW data verstrekt geen juridische adviezen

Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders  overeengekomen, dient voordat (af-)levering plaatsvindt betaling plaats de vinden, op de door RDW data aangegeven wijze.

Gebruiksrecht en intellectuele
eigendomsrechten RDW data verleent aan u een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het geleverde ("Gebruiksrecht”). Het Gebruiksrecht wordt verleend onder de voorwaarde dat u de overeengekomen tarieven en prijzen tijdig en volledig betaalt.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RDW data bent u niet gerechtigd het geleverde en/of kopieën daarvan aan derden over te dragen, door-  of mee te leveren of op andere wijze ter beschikking te stellen, op straffe van volledige schadevergoeding. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het Auteursrecht en het Databankenrecht, ten aanzien van het geleverde  berusten bij  de Gegevensverstrekkers , tenzij expliciet anders is vermeld.  Vermeldingen van de intellectuele eigendomsrechten en van de naam van het RDW en/of eventuele andere rechthebbenden mogen niet worden gewijzigd of verwijderd , op straffe van volledige schadevergoeding. 

Terug naar boven